KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Anna Kuniczuk-Mieczkowska informuje:

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit.
a)
Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli
w Warszawie Anna Kuniczuk z siedzibą przy ul. Dzielnej 64/21, 01-029 Warszawa,
telefon (22) 114 30 99.

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani/Pan Przemysław
Kołakowski. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii
ul. Dzielna 64/21, 01-029 Warszawa lub/oraz poprzez adres e-mail anna.km@komornik.pl.

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)
Komornik Sądowy będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy –
podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wystawiania i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze
– podstawa art. 6 ust 1 lit. c RODO.
W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą również być
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, w związku z
uzasadnionym interesem Komornika Sądowego polegającym na ochronie przysługujących jemu
praw – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Komornika Sądowego innym podmiotom
(odbiorcom) takim jak np. biura księgowo-rachunkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych. W
każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Komornik Sądowy
zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)
Komornik Sądowy nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania
celów Komornika Sądowego wskazanych w tym dokumencie lub o których Komornik Sądowy
osobno poinformuje.
Dane osobowe, których przechowywanie jest obowiązkiem prawnym Komornika Sądowego, będą
przetwarzane przez okres trwania tego obowiązku wynikający z przepisów prawa. Pozostałe dane
dotyczące zatrudnienia będą przechowywane przez cały czas trwania umowy, a następnie do
momentu, w którym upłyną okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń.

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)
W związku z przetwarzaniem przez Komornika Sądowego Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu szereg praw:
prawo do uzyskania informacji o tym, czy i 1. w jakim zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz prawo do
otrzymania ich kopii.

 1. prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz aktualizacji lub uzupełnienia danych, jeśli
  dane lub Pani/Pana sytuacja uległa zmianie.
 2. prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych przez Komornika Sądowego na Pani/Pana temat lub
  ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzą warunki określone w przepisach prawa
 3. prawo do żądania, aby Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi lub wydane Pani/Panu w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym
  uprawnienie to jest ograniczone do danych osobowych, które Komornik Sądowy otrzymał od Pani/Pana
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania mającego za podstawę uzasadniony interes Komornika Sądowego.
  Sprzeciw musi być umotywowany, bo jego zasadność podlega ocenie Komornika Sądowego.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Komornika Sądowego danych osobowych może
naruszać Pani/Pana prawa przysługuje Pani/Panu możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie
przez Komornika Sądowego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z
Urzędem możliwy jest pod adresem: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych jest
brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa
innych danych jest dobrowolne.

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)
Komornik Sądowy nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany.